Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół w Głoskowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsgloskow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Głoskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Głoskowie.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Osiak oraz Joanna Baran, ilona-olczak@wp.pl, asia.stulka@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (25) 681 64 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek, w którym mieści się siedziba Zespołu Szkół w Głoskowie, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Publiczne Przedszkole Kubuś Puchatek usytuowany jest w Głoskowie przy ulicy Szkolnej 6, 08-412 Borowie.
 2. Na parkingu Zespołu Szkół w Głoskowie zlokalizowane jest miejsce parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Korzystać z niego mogą wszystkie osoby niepełnosprawne.
 3. Budynek Zespołu Szkół posiada dwa wejścia.  Główne wejście z poziomu gruntu wyposażone jest w standardowe drzwi oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki temu dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku Zespołu Szkół w Głoskowie. Drugie wejście otwierane jest w razie konieczności, np. umożliwienie wyjścia dzieci na boiska szkolne na lekcję wychowania fizycznego, otworzenie drogi ewakuacyjnej itp. Do wejścia prowadzą schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek ma dwie kondygnacje, nie posiada windy, na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 5. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo-widzących.  Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 6. Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 8. Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-15 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5707